DECÁLOGO DE MEDIDAS BASICAS DE LUCHA CONTRA LOS DESAHUCIOS, LA

PAH – KALERATZEAK STOP DESAHUCIOS
ARABA | BIZKAIA | GIPUZKOA
IRPH STOP GIPUZKOA
Euskal Herrian, 2015eko urtarrilaren 31ean
Araba, Bizkaia eta Gipuzkoako PAH – Kaleratzeak
Stop elkarteek, IRPH Stop Gipuzkoa-rekin batera,
KALERATZEAK, POBREZIA ETA
BERDINTASUNIK EZA EKIDITEKO
OINARRIZKO NEURRIEN DEKALOGOA
sinatzeko dei egiten diegu alderdi politiko eta
hauteskunde-koalizioei.
Eusko jaurlaritzaren Behar Sozialei Buruzko
Inkestaren arabera, EAEn 250.000 familia urritasun
egoeran bizi dira. Erdiak pobreak dira, eta 90.000
pertsona pobrezia energetikoaren biktima dira,
65.687 pertsonak RGI delako oinarrizko errenta
jasotzen duen arren. Finantza-entitateek, Alokabide
bezalako erakunde publikoek eta partikularrek
buruturiko etxegabetzeak gero eta gehiago dira.
Hilean 60 kaleratzetik gora burutzen dira,
Kutxabank delarik gehien kaleratzen duen
entitatea. Banketxe honek, besteen antzera, etxea
ordainetan hartu eta alokairu soziala eman baino
nahiago du bere maileguak “funts putre” delakoei
oso merke saltzea. Europako eskubideen kartan
jasotzen den etxebizitzarako oinarrizko eskubidea
sistematikoki hausten da, eta Etxebiden 50.000
pertsona daude izena emanda alokairuko
etxebizitza baten zain.
Egoera honen aurrean gizarteak konponbideak
exijitzen ditu, pasa den abenduan Donostian
hainbat eragile sozial eta sindikalekin batera egin
genuen manifestazioan erakutsi genuen bezalaxe.
Gaur, orduan bezala, Nelson Mandelaren hitzekin
bat egiten dugu: «esklabotza eta apartheid-a
bezalaxe, pobrezia ez da fenomeno natural bat.
Gizakiak eragiten du eta gizaki horren beraren
eraginez gainditu eta ezabatu daiteke».
Horregatik alderdi politiko eta hauteskundekoalizioei
dei egiten diegu neurri hauek bultza
ditzaten ordezkaritza duten erakunde guztietan,
baita 2015ko maiatzeko udal eta foru
hauteskundeetan lortu ditzaken horietan ere.
Dekalogo hau izenpetzeko epea 2015eko
otsailaren 28an itxiko da. Proposaturiko neurriak
patxadaz aztertzeko, eragile politikoei dei egiten
diegu otsailean zehar bilerak ospatzeko. Ondoren,
bakoitzak hartu duen konpromiso mailaren berri
emango diogu gizarteari.
Euskal Herria, 31 de enero de 2015
Las Plataformas de Afectados por la Hipoteca –
Kaleratzeak Stop Desahucios de Araba, Bizkaia y
Gipuzkoa, junto con IRPH Stop Gipuzkoa, instan a
partidos políticos y coaliciones electorales a la
firma del siguiente
DECÁLOGO DE MEDIDAS BASICAS DE
LUCHA CONTRA LOS DESAHUCIOS, LA
POBREZA Y LA DESIGUALDAD
Según la Encuesta de Necesidades Sociales del
gobierno vasco, 250.000 familias viven en estado
de precariedad en la CAV. La mitad son pobres, y
90.000 personas son víctimas de la pobreza
energética. Ello a pesar de que 65.687 personas
perciben la RGI. Los desahucios ejecutados por
entidades financieras, organismos públicos como
Alokabide y particulares siguen creciendo. Se
realizan más de 60 desahucios cada mes, siendo
Kutxabank quien más desahucia. Esta entidad,
como otras, prefiere malvender sus préstamos a
“fondos buitre” en lugar de acceder a la dación en
pago con alquiler social. El derecho fundamental a
una vivienda, recogido en la Carta de Derechos
Europea, se incumple sistemáticamente, y
Etxebide registra 50.000 inscritos en demanda de
una vivienda de alquiler.
Ante esta situación la sociedad exige soluciones,
tal y como expresamos en la manifestación contra
la pobreza y la desigualdad celebrada el pasado
mes de diciembre en Donostia, con apoyo de
numerosos agentes sociales y sindicales. Hoy
como entonces hacemos nuestras las palabras de
Nelson Mandela, y sostenemos que «al igual que
la esclavitud y el apartheid, la pobreza no es un
fenómeno natural. La causan los seres humanos y
puede ser superada y erradicada gracias a la
actuación de esos mismos seres humanos».
Por eso instamos a partidos políticos y coaliciones
electorales a impulsar estas medidas en todas las
instituciones en las que tengan representación o
puedan obtenerla en las próximas elecciones
municipales y forales de mayo de 2015.
El plazo límite para la firma de este decálogo es el
28 de febrero de 2015. Para un análisis detallado
de las medidas propuestas, invitamos a los
agentes políticos a una ronda de reuniones durante
el mes de febrero. Posteriormente, comunicaremos
a la sociedad el nivel de compromiso adquirido por
cada uno de ellos.
Harremanetarako / contacto: stopdesahucios@plazan.net / 669 428 598
PAH – KALERATZEAK STOP DESAHUCIOS
ARABA | BIZKAIA | GIPUZKOA
IRPH STOP GIPUZKOA
Behean sinatzen duen alderdi politiko edo
hauteskunde-koalizioak bere esku dituen baliabide
guztiekin eta ordezkaritza duen erakunde guztietan
ondoko neurriak bultzatzeko konpromisoa hartzen
du:
1.- EAErentzako ETXEBIZITZA LEGEA
Administrazioaren eta Justizia Epaitegien aurrean
galdagarria den etxebizitza duin baterako eskubide
subjektibo, unibertsal eta eraginkorra aitortuko
duena.
Finantza-entitateen eta euren menpeko sozietate,
higiezinen agentzia edota inbertsio-funtsen esku
dauden etxebizitza hutsen gainean isun eta
desjabetze sistema bat jasoko duena, alokairu
sozialerako etxebizitzen parke publiko batera
gehituak izan daitezen.
El partido político o coalición electoral abajo
firmante se compromete a impulsar con todos los
medios a su alcance, y en todas las instituciones
en las que tenga representación, las siguientes
medidas:
1.- LEY DE VIVIENDA PARA LA CAV
Que reconozca y se aplique el derecho subjetivo,
universal y efectivo, al uso de una vivienda digna,
exigible ante la Administración y los Tribunales de
Justicia.
Que recoja un sistema de sanciones y
expropiaciones de uso para las viviendas vacías
propiedad de entidades financieras y sociedades
dependientes de las mismas, inmobiliarias o
fondos de inversión, con objeto de incorporarlas a
un parque público de viviendas de alquiler social.
BAI / SÍ
EZ / NO
2.- ALOKAIRU SOZIALERAKO ETXEBIZITZEN
PARKE PUBLIKOA
EAE-k alokairu sozialerako etxebizitzen parke bat
behar du, gaur egun 50.000 baino gehiago diren
eskabideei aurre egiteko gai izango dena.
Erakunde publikoen jabego diren babes ofizialeko
etxebizitzak eta euren eraikuntzan baliabide
publikoak erabili dituztenak alokairu sozialerako
etxebizitzen parkean sartuak izango dira zuzenean,
eta ezin izango dira “funts putre” edota pertsona
juridikoei salduak izan, ezta alokairuan jartzeko
baldintzarekin ere.
2.- PARQUE PÚBLICO DE VIVIENDAS DE
ALQUILER SOCIAL
La CAV necesita un parque público de viviendas
de alquiler social que sea capaz de cubrir la
demanda actual de más de 50.000 peticionarios.
Las viviendas de protección oficial que sean
propiedad de las administraciones públicas o para
cuya construcción se hayan empleado recursos
públicos serán asignadas directamente al parque
público de viviendas de alquiler social, y no podrán
ser vendidas a “fondos buitre” o personas jurídicas,
ni siquiera a condición de ser puestas en alquiler.
BAI / SÍ
EZ / NO
3.- ALOKABIDE
Eusko Jaurlaritzak Gasteizko Parlamentuak
2014ko apirilaren 7an onartu zituen akordioak bete
ditzala. Hain zuzen ere araudi erregulatzailearen
berrikusketa, diru-sarreren %30eko mugak
alokairua eta komunitateko gastu finkoak barne
izan ditzala eta maizterrek euren etxebizitzei
eragiten dieten Alokabideren erabakietan esku
hartu ahal izatea.
3.- ALOKABIDE
Exigencia al Gobierno Vasco para que cumpla los
acuerdos del parlamento de Vitoria del 7 de abril
de 2014. Concretamente, revisión de la normativa
reguladora, que el límite del 30% de los ingresos
incluya el alquiler y los gastos fijos de comunidad y
que los inquilinos puedan participar en las
decisiones de Alokabide que afecten a viviendas
que constituyen su domicilio habitual.
BAI / SÍ
EZ / NO
PAH – KALERATZEAK STOP DESAHUCIOS
ARABA | BIZKAIA | GIPUZKOA
IRPH STOP GIPUZKOA
4.- EAErentzako BANKU-PRAKTIKA EGOKIEN
KODE BAT
Finantza-entitateek martxoaren 9ko baliabiderik
gabeko zordunen babeserako premiazko neurrien
RDL 6/2012 dekretua bete dezaten exijitzea, eta
EAEko etxebizitzen bataz besteko salneurria
kontuan hartuz egin dezatela, espainiar estatuko
altuenetakoa baita.
Praktika egokien kode berri bat, eragile guztien
artean prestatua eta ez aldebakarrekotasunez,
fede oneko zordunentzat bigarren aukera bat
benetan eskainiko duena, ordaindu gabeko
denbora tarteak, zorra kitatzeak edota etxea
ordainetan eman eta alokairu sozialaren bitartez.
Praktika egokien kodea betetzen ez duten
entitateen zerrenda argitara ematea.
4.- UN CODIGO DE BUENAS PRACTICAS
BANCARIAS PARA LA CAV
Exigencia a las entidades financieras para que
apliquen el actual RDL 6/2012, de 9 de marzo, de
medidas urgentes de protección de deudores
hipotecarios sin recursos, y lo hagan teniendo en
cuenta el precio medio de la vivienda en la CAV,
que es de los más altos del estado español.
Nuevo código de buenas prácticas redactado por
todos los agentes afectados y no de manera
unilateral, que realmente ofrezca una segunda
oportunidad a todos los deudores de buena fe
mediante carencias, quitas o daciones en pago con
alquiler social.
Publicación de la lista de entidades que no
apliquen el código de buenas prácticas.
BAI / SÍ
EZ / NO
5.- KONSUMITZAILEAREN BABESERAKO
EUROPAR ARAUDIA BETETZEA
Estatu eta autonomia erkidego mailako araudia
aldatzea kontsumitzaileekin sinaturiko kontratuetan
abusuzko klausulak ezabatzeko, europar
epaitegiak exijitzen ari diren moduan. Lege
prozesalak aldatzea fede oneko zordunak euren
ohiko etxebizitzetatik kaleratuak izan ez daitezen
eta krisi-iruzur honek kalteturiko familiei bigarren
aukera bat emateko.
5.- CUMPLIMIENTO DE NORMATIVA EUROPEA
SOBRE PROTECCIÓN DEL CONSUMIDOR
Modificación de la normativa estatal y autonómica
con el fin de que se eliminen las cláusulas
abusivas en los contratos con consumidores, tal y
como están exigiendo los Tribunales Europeos a
los estados miembros. Modificación de las leyes
procesales con el fin de evitar el desahucio de
viviendas habituales de deudores de buena fe y
facilitar la segunda oportunidad a las familias
afectadas por la crisis-estafa.
BAI / SÍ
EZ / NO
6.- IRPH
IRPHaren aldaera guztiak bertan behera uztea
gardentasunik gabeak direlako eta banketxeek
eurengan eragina izan dezaketelako.
Euriborrarekin ordezkatzea, gehienez puntu bateko
diferentzialarekin, eta indize hauekin kobraturiko
diru guztia itzultzea.
6.- IRPH
Anulación de todas las variedades de IRPH por ser
índices sin transparencia y manipulables.
Sustitución por Euribor con un diferencial máximo
de un punto porcentual, y devolución de todo lo
cobrado mediante estos índices.
BAI / SÍ
EZ / NO
7.- POBREZIA ENERJETIKOA
Baliabiderik gabeko familiei gasa, argindarra edota
ura bezalako oinarrizko hornidurak moztea legez
debekatzea, eta ordainagiriei aurre egin ezinari
konponbide eraginkor eta premiazkoak ematea.
7.- POBREZA ENERGETICA
Prohibición legal de que se corten suministros
básicos como gas, electricidad, o agua, a familias
sin recursos, y soluciones efectivas y urgentes a la
imposibilidad de pago de los recibos.
BAI / SÍ
EZ / NO
PAH – KALERATZEAK STOP DESAHUCIOS
ARABA | BIZKAIA | GIPUZKOA
IRPH STOP GIPUZKOA
8.- KUTXABANKEN PRIBATIZAZIOA
Kutxabanken pribatizaziorantz egindako urratsetan
atzera egitea. Egungo banku-fundazioen modeloa
onartezina da, eta berehala desagertzea exijitzen
dugu, kapital pribatuaren sarrera ekidin eta kontrol
publiko eta soziala bermatuko duen beste moduren
bat hartuaz. Fede oneko zordunen aurka egiten
diren politika antisozialak konpondu beharra dago,
eta banketxeak euskal gizartearen eta bere familia
eta industriaren zerbitzura egongo den tresna
bilakatu behar du.
8.- PRIVATIZACIÓN DE KUTXABANK
Reversión de los pasos dados para privatizar
Kutxabank. El modelo de fundaciones bancarias
actual no es aceptable, y exigimos su liquidación
inmediata, adoptando otras formas que impidan la
entrada de capital privado y garanticen un control
público y social. Las políticas antisociales
aplicadas actualmente sobre deudores de buena fe
deben corregirse y la entidad debe convertirse en
una auténtica herramienta al servicio de la
sociedad vasca, sus familias, y su tejido industrial.
BAI / SÍ
EZ / NO
9.- GIZARTE-LAGUNTZA ETA GASTUA
Gizarte-gastuetara zuzenduriko aurrekontuak
handitzea, elikadura, etxebizitza, energia, osasun,
hezkuntza eta mendekotasunerako laguntzan
dauden beharrak asetu bitartean. Horretarako
ezinbestekoa da iruzur fiskalari aurre egiteko
baliabideak abian jarri eta zerga-sistema
birbanatzailea ezartzea, gehiago duten pertsona
eta enpresek gehiago ordain dezaten.
9.- GASTO Y AYUDAS SOCIALES
Aumentar las partidas presupuestarias destinadas
a gasto social, hasta garantizar las necesidades en
materia alimentaria, habitacional, energética,
sanitaria, educacional, y de atención a la
dependencia. Para ello es imprescindible habilitar
los medios necesarios para perseguir el fraude
fiscal y establecer una fiscalidad redistributiva en la
que paguen más las personas y corporaciones que
más tienen.
BAI / SÍ
EZ / NO
10.- ETXEGABETZERIK GABEKO HERRIAK
Udaletxeek finantza-entitateen eta Alokabideren
aurrean bitartekaritza lana egingo dute fede oneko
zordunak euren ohiko etxebizitzatik kaleratuak izan
ez daitezen, eta azkenik etxegabetzea ekidin ezin
bada baldintza duinetan ostatu emateko neurri
eraginkorrak hartuko dituzte. Gainera, herrian
hutsik dauden etxebizitzen zerrenda egingo dute,
finantza-entitate eta euren higiezinen-agentzia
edota inbertsio-funtsenak direnak azpimarratuaz.
10.- MUNICIPIOS LIBRES DE DESAHUCIOS
Los ayuntamientos intercederán ante las entidades
financieras o Alokabide para evitar los desalojos de
deudores de buena fe de sus viviendas habituales,
y si finalmente no se puede evitar el desahucio,
establecerán medidas efectivas para su realojo en
condiciones dignas. Además, elaborarán un listado
de viviendas vacías en el municipio, singularizando
aquellas cuyo propietario sea una entidad
financiera, inmobiliaria o fondo de inversión.
BAI / SÍ
EZ / NO
Sinatua / Firmado
(Alderdi edo koalizioaren izenean / En representación del partido político o coalición

Posted by at 2015/02/15, 22:50
Filed in category: Uncategorized,

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>